کلیدواژه‌ها = حوزه عمومی
بازخوانی نظریه مراقبت از منظر نظریه عدالت رالز

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 41-59

10.22034/jpr.2021.286396.1027

علی عبدی؛ محمد مهدی علیمردی