کلیدواژه‌ها = علوم شناختی
نسبت علوم شناختی و فلسفه اسلامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 207-232

10.22034/jpr.2021.287356.1028

مهدی عباس زاده