کلیدواژه‌ها = ضرورت دین
بررسی و تحلیل منطقی ادله ضرورت دین بر مبنای برهان لطف و حکمت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 161-184

10.22034/jpr.2022.274169.1010

شمس‌الدین گودرزی بروجردی؛ محمود محمدی