موضوعات = کلیات فلسفه تحلیلی
گُستره دِلالی برهان صدّیقین

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 37-61

10.22034/jpr.2022.269954.1005

علی افتخاری؛ جلال‌ا‌لدین (محمد) ملکی