موضوعات = فلسفه اسلامی و متافیزیک
بررسی قوه حافظه از دیدگاه ارسطو و ابن‌سینا

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 85-107

10.22034/jpr.2022.308803.1048

مرتضی وافی؛ حمیدرضا شریعتمداری