موضوعات = کلام و الاهیات
بررسی و تحلیل منطقی ادله ضرورت دین بر مبنای برهان لطف و حکمت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 161-184

10.22034/jpr.2022.274169.1010

شمس‌الدین گودرزی بروجردی؛ محمود محمدی


پی‌جویی و بازکاوی اندیشه رهایی در قرآن، عرفان و برهان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 271-299

10.22034/jpr.2022.315232.1051

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محمد نصیری؛ محب‌علی آبسالان