تبیین اشراقی ملاصدرا از مقوله «مرگ» در الشواهد الربوبیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیات علمی

چکیده

پژوهش حاضر تبیین اشراقی از مقوله مرگ ارائه می‌دهد‌‌. در این نوشتار سعی شده با تبیین مبانی صدرایی بر اساس «علم النفس» با روش تحلیلی و توصیفی به این حقیقت توجه شود که نفس دارای جوهر «نوری» در عالم اعلی و جوهر «ناری» در عالم ادنی بوده و «مبدا» پیدایش قوای جسمانی و «مادّه» برای هر حقیقتی در عالم آخرت می‌شود. وی با تعمیم در معنای مرگ، مفهوم جدیدی از مرگ ارائه داده که همان «فانی شدن هر سافل در عالی» است. ملاصدرا سریان مرگ را در کل پیکره نظام هستی یادآور شده و در نهایت نتیجه می‌گیرد که عالم تکوین در باطن دارای «تنوّع دم به دم» از زوال و فعلیت بوده و حقیقت مرگ جدا شدن اوصاف شی است نه جداشدن ذاتی یک شی؛و قاعده اساسی در ظهور مرگ، انهدام بنای ظاهری دنیوی است که ناریت نفس با «نفخ عزراییلی» خاموش شده و نفس قدم به عالم قُدس می گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات