ارزیابی چندین پاسخ بر اشکال تعدد صفات خداوند و وحدت ذات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدعو دانشگاه ادیان .سطح 4 حوزه و دانشجوی دکتری دانشگاه قم

چکیده

خداباوران بر این عقیده اند که خداوند دارای صفات کمالی گوناگونی همچون علم و قدرت و حیات است و همانگونه که وجود او برترین و بالاترین وجود است صفات کمالی نیز در بالاترین مرتبه خویش از آن خداوند می باشد. در میان مسلمانان در چگونگی اتصاف خداوند به این صفات اختلاف هایی وجود دارد گفته شده که معتزله صفات را از او نفی کرده و ذات را نایب صفات می دانند اشاعره صفات خداوند را زاید بر ذات او دانسته و حکما صفات را عین ذات می دانند.با پذیرش این مساله که صفات خداوند عین ذات او می باشد این سوال پیش آمده که چگونه صفات متعددی که با ذات خداوند یکی هستند, سبب راه یافتن تعدد و تکثر در ذات وی نمی شود؟ این اشکال سبب شده تا پاسخ های گوناگونی به آن داده شود این پاسخ ها تلاش هایی بر اثبات صفات خداوند و اتحاد این صفات با ذات او، همراه با پذیرش مفروضات در مساله است در این نوشتار این پاسخ ها نقل و مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت دیدگاه عرفا ترجیح داده شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات