باز خوانی نظریه مراقبت از منظر نظریه عدالت رالز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه ادیان و مذاهب

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

این مقاله پس از توصیفِ ماهیت اخلاق مراقبت و تحلیلِ کارایی ممتاز آن در مقایسه با نظریه‌های پیشین در حوزه اخلاق، بحث انتقادی خود را درباره چالش‌های پیش‌روی این نوع از اخلاق ارائه می‌کند. نتیجه حاصل از این بحث و ملاحظه انتقادی این است که اخلاق مراقبت ابتدائا بر اساس دیدگاه موقعیت‌محور و در برابر نظریه‌های مبتنی بر عدالت ارائه شده است. بدین معنا که در نظریه مراقبت نوعی خصوصی‌سازی اخلاق در مقایسه با عدالت عمومی وجود دارد. البته نقطه چالش‌پذیر اخلاق مراقبت در توسعه بی‌رویه حوزه رفتار از اخلاق‌مداری شخصی، ارفاقی، و شفقت‌محور به حوزه عدالت اجتماعی، مبادلاتی و محاسبه‌محور است. بنابراین با بهره‌گیری از تلاش‌های رالز در نظریه عدالت- و نیز امتداد آن در لیبرالیسم سیاسی- این جمع‌بندی قابل ارائه است که: نظریه مراقبت به عنوان متمّم نظریه‌های عدالت‌محور، متأخر از این نظریات و در واقع برای تفکیک و تمایز حداکثری میان حقوق و اخلاق قابل بازشناسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات