تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی درباره حیث التفاتی با توجه به نظریات علّی و غایی محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 گروه علمی مطالعات اسلامی، موسسه کوتاه مدت، جامعه المصطفی، قم، ایران

10.22034/jpr.2021.290656.1035

چکیده

چکیده

حیث التفاتی بعنوان مفهومی محوری در فلسفه ذهن، در کانون گفتگوهای فلسفی معاصر قرار دارد. چگونگی امکان حیث التفاتی و نیز نحوه تعین محتوای ذهنی یکی از مسائل مهمّ حیث التفاتی می‌باشد و تبیین آن مبتنی بر مبانی مختلف فلسفی تفاوت می‌کند. به همین جهت این مقاله به تبیین حیث التفاتی از منظر علامه طباطبایی و فودور، درتسکی و میلیکان از فیلسوفان ذهن معاصر می‌پردازد. در این بین فیلسوفانی که قائل به نظریات علّی و غایی محتوا در تبیین حیث التفاتی اند، مبتنی بر فیزیکالیسم تلاش می‌کنند حیث التفاتی و محتوای ذهنی را به زعم خود طبیعی کنند. نویسنده معتقد است با‌توجه به مبانی فلسفی علامه طباطبایی، می‌توان پاسخی نو برای مسئله امکان حیث التفاتی و تعین محتوای ذهنی پیدا کرد. این تبیین که نوعی تقریر علّی است، بدون نفی نگاه مادی‌انگارانه به علم ممکن نیست. ما نشان داده‌ایم می‌توان پاسخ پیشنهادی مستخرج از مبانی علامه را با نوعی تلفیق با نظریات محتوا بازسازی نمود و می‌توان گفت مکانیسم‌های تبیین‌شده توسط نظریات محتوا، فرایندهای مادی بوده که نقش اعدادی در تعین محتوا و حیث التفاتی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات