بررسی و نقد نظریات علّی محتوا در فلسفه ذهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه علمی مطالعات اسلامی، جامعة المصطفی، قم، ایران.

چکیده

حیث التفاتی یکی از ویژگی‌های اصلی حالات ذهنی است که بر اساس آن حالات ذهنی درباره چیزی هستند. از این‌رو، یکی از مسائل فلسفه ذهن تبیین این ویژگی است. موضوع این مقاله بررسی دو جنبه مرتبط این مسئله، یعنی امکان حیث التفاتی و چگونگی تعین محتوای ذهنی، است. در جنبه اول امکان حیث التفاتی را بر اساس آموزه فیزیکالیسم تبیین می‌کنیم و سپس از کیفیت تعین محتوای ذهنی سخن می‌گوییم، که ویژگی معناشناختی حیث التفاتی است. بر اساس نظریه‌های علّی، محتوا و نحوه ارجاعش به خارج از فکر و مغز به وسیله علت یا اوضاع و احوال علّی پدیدآورنده‌اش متعین می‌شود. بنابراین، بازنمودهای ذهنی، یعنی افکار ما، بر حسب ارتباط علّی میان بازنمود و قسمتی از جهان که آن را بازمی‌نمایاند، معنا دارند و به کمک آن می‌توان تبیینی طبیعی و فیزیکی از حیث التفاتی و محتوا به دست داد. ما در این مقاله پس از بیان مبانی این نظریه، یعنی واقع‌گرایی در حیث التفاتی و طبیعت‌گرایی، دو تقریر اصلی نظریات علّی، یعنی وابستگی نامتقارن فودور و معناشناسی دالّ درتسکی، را مطرح، و سپس ارزیابی می‌کنیم. مهم‌ترین اشکال نظریات علّی در هر دو تقریرش، ناتوانی در تبیین محتوا و معنای مفاهیم منطقی و فلسفی و نیز مفاهیم عدمی، خطای قاعده‌مند و باورهای آینده است. تقریر فودور در تحویل اطلاعات مبهم است و تقریر درتسکی از این‌همان‌انگاری دانش و باورهای ما با اوضاع و احوال علّیِ به‌ وجود‌آورنده آنها با مشکل مواجه است و از این‌رو هر دو، ناتمام‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Causal Theories of Content in the Philosophy of Mind: Review and Critique

نویسنده [English]

  • Hoseyn Esfandyari
Instructor, Department of Islamic Studies, Al-Mustafa University, Qom, Iran,
چکیده [English]

Intentionality is one of the main characteristics of mental states based on which mental states are related to objects. Hence, one of the issues of the philosophy of mind is to explain this feature.  The present article examines two relevant aspects of this subject, namely, the possibility of intentionality and how to determine mental content. In the first aspect, we explain the possibility of intentionality based on the doctrine of physicalism, and then we talk about how the mental content is determined, which is the semantic feature of intentionality. According to causal theories, its content and method of referring to the outside of the mind and brain are determined by the causal cause or circumstances of its creator. Thus, mental representations i.e. our thoughts have meaning in terms of the causal relationship between them and the part of the world they refer to, and in this way, a natural and physical explanation can be given in terms of intent and content. In this article, after stating the foundations of this theory, namely intentional realism, and naturalism, we discuss and evaluate the two main interpretations of causal theories, namely Fodor's asymmetric dependence and Dal Dretske's semantics. The most important drawbacks of causal theories in both interpretations are the inability to explain the content and meaning of logical and philosophical concepts, as well as non-existent concepts, systematic error, and future beliefs. Fodor's interpretation is ambiguous in the delivery of information, and Dretske's interpretation of the analogy between our knowledge and beliefs with the causal circumstances that give rise to them is problematic. Consequently, both interpretations are incomplete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intentionality
  • Content
  • Causal Theories of Content
  • Fodor
  • Dretske
  • Naturalization
استولجر، دنیل (1394). فیزیکالیسم: از مجموعه دانش‌نامه فلسفه استنفورد، ترجمه: یاسر پوراسماعیل، تهران: ققنوس.
پوراسماعیل، یاسر (1388). «نظریات محتوا؛ معناشناسی غایی و معناشناسی عصبی»، در: نقد و نظر، ش54، ص82-127.
مسلین، کیت (1391). درآمدی به فلسفه ذهن، ترجمه: مهدی ذاکری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
هوسرل، ادموند (1396). تأملات دکارتی: مقدمه‌ای بر پدیدارشناسی، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.
Adams, Fred; Aizawa, Ken (2017). “Causal Theories of Mental Content”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/content-causal/>.
Brentano (1995). Psychology from Empirical Standpoint, trans Antos C. Rancurello, D. B Terrell & Linda L. McAlister, Routledge.
Dretske, Fred (1981). Knowledge and Flow of Information, The MIT Press.
Dretske, Fred (1995). Naturalizing the Mind, The MIT Press.
Dretske, Fred (2000). Perception, Knowledge & Belief, Cambridge University Press.
Dretske, Fred (2009). “Information Theoretic Semantics”, in: The Oxford Handbook of Philosophy of Mind, ed. Brian Mclaughlin, Ansgar Beckermann & Sven Walter, Oxford: Oxford University Press.
Fodor, Jerry (1975). The Language of Thought, Harvard University Press.
Fodor, Jerry (1987). Psychosemantics: The Problem of Meaning in The Philosophy of Mind, The MIT Press.
Fodor, Jerry (1990). A Theory of Content and Other Essays, The MIT Press.