درباره نشریه

 عنوان نشریه

پژوهشنامه فلسفه

 صاحب امتیاز

دانشگاه ادیان و مذاهب

شاپای الکترونیکی

 ندارد

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

دوفصلنامه

 کشور شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1400

حوزه تخصصی

فلسفه 

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است. 

 میانگین زمان داوری

3 ماه 

هزینه انتشار مقاله

رایگان

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

سمیم نور

رتبه علمی

ندارد

نرخ پذیرش در سال 1400

ندارد