اهداف و چشم انداز

مقالات این نشریه در پی تحقق اهداف و چشم اندازهای زیر هستند:
-  جایگاه و نقش الاهیات در فلسفه‌ی معاصر؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و افول اندیشه‌های الاهیاتی جدید و قدیم و عرضه‌ی نظریات و تحلیل‌ تأثیر الاهیات در حوزه‌های مختلف فلسفه‌ی معاصر
-  گستره‌ی اندیشه‌های الاهیاتی در ادیان و انتشار تحقیقات درباب اندیشه‌های فلسفی معاصر در ارتباط با تاریخ وتوسعه و تضییق نظام‌های الاهیاتی در ایران و جهان؛
- معرفی و تتبع در منابع الاهیاتی و احیای میراث فلسفی اسلام و ایران با توجه به الاهیات معاصر و فلسفه در دوران جدید و معاصر؛ 
- تصحیح و بررسی تحلیلی و نقد متون الاهیاتی بر اساس دیدگاه‌های فلسفی معاصر و منبع‌شناسی آموزه‌ها، نظام‌ها، دیدگاه‌های الاهیات فلسفی.
-  تبیین قواعد کلی در فلسفه معاصر و الاهیات؛ بررسی، تحلیل و نقد مبانی و قواعد کلی در نظام‌های مختلف فلسفی و ارتباط انها با الاهیات، قواعدکلی فلسفی درحوزه‌های خداشناسی، انسان‌شناسی، وجودشناسی و معرفت‌شناسی.
- بررسی کارکردها و ظرفیت‌های فلسفه‌ی معاصر در الاهیات جدید و قدیم؛ بررسی تحلیلی و نظریه‌پردازی در کارکردهاوظرفیت‌های فلسفه‌ی معاصر برای گشودن افق‌های تازه در الاهیات، تبیین کاربردهای اندیشه‌های فلسفی در حوزه‌های دین، اخلاق، انسان، معرفت و ...
- مطالعات تطبیقی در زمینه‌های فوق و ارائه‌ی نظریات تحلیلی مقایسه‌ای بین الاهیات اسلامی و سایر دیدگاه‌های الاهیاتی قدیم و معاصر