اهداف و چشم انداز

در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف عقلانی دینی دانشکدة فلسفة دانشگاه ادیان تصمیم به انتشار مجلة علمی پژوهشی گرفته است.
مقالات این نشریه در پی تحقق اهداف و چشم اندازهای زیر هستند:
- تاریخ فلسفه؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و افول اندیشه‌های فلسفی و عرضه
نظریات و تحلیل‌های تازه در حوزه‌های مختلف فلسفی.
- جغرافیای اندیشه‌های فلسفی؛ نگاه محققانه به محدودة جغرافیایی اندیشه‌های فلسفی در طول تاریخ و
توسعه و تضییق نظام‌های فکری در ایران و جهان؛
- معرفی و تتبع در منابع فلسفی و احیای میراث فلسفی اسلام و ایران؛ تصحیح و بررسی تحلیلی و نقد
متون فلسفی و منبع‌شناسی آموزه‌ها، نظام‌ها، دیدگاه‌ها و مکاتب فلسفی.
- قواعد کلی در فلسفه؛ بررسی، تحلیل و نقد مبانی و قواعد کلی در نظام‌های مختلف فلسفی، شامل
خداشناسی، انسان‌شناسی، وجودشناسی و معرفت‌شناسی.
- کارکردهای فلسفه؛ بررسی تحلیلی و نظریه‌پردازی در کارکردهای فلسفه، تبیین کاربردهای اندیشه‌های
فلسفی در حوزه‌های دین، اخلاق، انسان، معرفت و ...
- مطالعات تطبیقی در زمینه‌های فوق و ارائة نظریات تحلیلی مقایسه‌ای.