اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

فقه و اصول دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

مدیر کل نشریات

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

smm.hosseinpoorurd.ac.ir
0000-0001-7485-0372

سردبیر

دکتر سید صدر الدین طاهری

فلسفه استاد تمام فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

ss_taheryyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی افضلی

دکتر علی افضلی استاد تمام فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

ali-m-afzaliyahoo.com

دکتر حمیدرضا شریعتمداری

دانشیار، گروه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

shariaturd.ac.ir

دکتر سید صدر الدین طاهری

استاد تمام فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

ss_taheryyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمد حسن فغفوری

فلسفه استاد

faghfoorgwu.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد غفوری نژاد

دانشیار گروه شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

ghafooriurd.ac.ir

دکتر قاسمعلی کوچنانی

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه تهران

jprurd.ac.ir

دکتر علی‌ اصغر مصلح فسائی

فلسفه و فلسفه میان فرهنگی استاد فلسفه و فلسفه میان فرهنگی

aamoslehyahoo.com

دکتر احمدرضا مفتاح

دانشیار، گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

meftahurd.ac.ir

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com