اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

فقه و اصول دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

سردبیر

دکتر سید صدر الدین طاهری

فلسفه استاد تمام فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

ss_taheryyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر سید محمد مهدی حسین پور

مذاهب کلامی دانش آموخته دکتری مذاهب کلامی

mfz1378yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی افضلی

دکتر علی افضلی استاد تمام فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

ali-m-afzaliyahoo.com

دکتر حمیدرضا شریعتمداری

دانشیار، گروه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

shariaturd.ac.ir

دکتر سید صدر الدین طاهری

استاد تمام فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

ss_taheryyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمد حسن فغفوری

فلسفه استاد

faghfoorgwu.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد غفوری نژاد

دانشیار گروه شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

ghafooriurd.ac.ir

دکتر قاسمعلی کوچنانی

فلسفه استاد فلسفه دانشگاه تهران

jprurd.ac.ir

دکتر علی‌ اصغر مصلح فسائی

فلسفه و فلسفه میان فرهنگی استاد فلسفه و فلسفه میان فرهنگی

aamoslehyahoo.com

دکتر احمدرضا مفتاح

دانشیار، گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

meftahurd.ac.ir

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com