نزاع ابن ملاحمی با فیلسوفان در مسأله نفس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران - پردیس فارابی

چکیده

مقاله حاضر علاوه بر مقدمه‏ای دربارۀ ماهیت نفس، از سه بخش اصلی تشکیل یافته است: در بخش نخست، پس از اشاره به دیدگاه‏های مختلف دربارۀ ماهیت نفس جایگاه ابن ملاحمی در میان این دیدگاه‏ها را مشخص کرده‏ایم و نشان داده‏ایم که وی معتقد به مادی بودن نفس است. در بخش دوم، دو استدلال وی را برای رد اعتقاد به نفس مجرد تبیین کرده‏ایم. و در بخش سوم هفت استدلال از استدلال‏های فیلسوفان دربارۀ مجرد بودن نفس را مطرح و از دیدگاه ابن ملاحمی تحلیل و بررسی کرده‏ایم.

از ابن‌ملاحمی خوارزمی، تاکنون سه عنوان کتاب به نام‌های: تحفة المتکلمین فی الرد علی الفلاسفه، الفائق فی اصول الدین و المعتمد به چاپ رسیده است. که در کتاب اخیر (المعتمد) بحثی در مورد نفس نکرده است. در کتاب الفائق به صورت بسیار مختصر به برخی از مواضع خود در مورد نفس اشاره کرده و در کتاب تحفة المتکلمین به صورت مبسوط به طرح نظریات خود در این باره پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات