اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

فقه و اصول دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

jprurd.ac.ir

سردبیر

دکتر سید صدر الدین طاهری

فلسفه استاد تمام فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

ss_taheryyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم قاسمی

مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانش آموخته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

ebrahimqasemikashanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی افضلی

دکتر علی افضلی استاد تمام فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

ali-m-afzaliyahoo.com

دکتر علی اله‌بداشتی

استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

alibedashtigmail.com

دکتر محمد ایلخانی

دکتر محمد ایلخانی استاد تمام فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

m-ilkhanishu.ac.ir

دکتر حمیدرضا شریعتمداری

دانشیار، گروه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

shariaturd.ac.ir

دکتر سید صدر الدین طاهری

استاد تمام فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

ss_taheryyahoo.com

دکتر محمد غفوری نژاد

دانشیار گروه شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

ghafooriurd.ac.ir

دکتر احمدرضا مفتاح

دانشیار، گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

meftahurd.ac.ir

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com