زمان خداوند، زمان انسان: ماهیت زمان و نسبت آن با خداوند از منظر آگوستین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اخلاق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

این مقاله نخست نگاه آگوستین به موضوع زمان را می‌کاود و اثبات می‌کند که از منظر آگوستین ماهیت زمان، ماهیتی ذهنی است نه عینی. تبیین او از امتداد زمان این است که در واقع ذهن ما است که با توجه به گذر زمان، برای زمانِ حال امتداد را تصور می‌کند. به باور آگوستین، واقعیت این است که آنی که می‌آید و آنِ پیشین را معدوم می‌کند، امتدادی ندارد. طولانی‌بودن یا کوتاه‌بودنِ آینده نیز چیزی جز انتظار ما نیست که ذهن، آن را به زمان نسبت می‌دهد. پس از اثبات ذهنی‌بودن زمان، جایگاه زمان در الاهیات و نیز ارتباط زمان با خداوند از دیدگاه آگوستین بررسی می‌شود. با توجه به نفی عینیت زمان، آنچه برای انسان به عنوان زمان مطرح است، برای خداوند مطرح نیست و از این‌رو خداوند بر زمان انسان مقدم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time of God, Time of Man: The Nature of Time and Its Relation to God from Augustine's Perspective

نویسندگان [English]

  • Ali Mahjur 1
  • Hanieh Ali Asghari 2
1 Assistant Professor, Department of Ethics, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Master's Graduate in Philosophy of Ethics, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
چکیده [English]

This article first explores Augustine's view of the subject of time and proves that from Augustine's point of view the nature of time is mental not objective. According to his explanation of time extension, it is indeed our mind that, given the passage of time, imagines the extension for the present. According to Augustine, the fact is that the moment that comes and destroys the previous one has no extension. Future, whether long or short, is nothing but our expectation which is attributed to time by mind. After proving the subjectivity of time, the place of time in theology and also the relationship of time with God are examined from Augustine's perspective. Given the negation of the objectivity of time, what is related to man as time is not related to God, and therefore God takes precedence over man's time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature of Time
  • Metaphysics of Time
  • Eternity
  • Augustine
  • Book of Confessions
  • Relationship between God and Time
کتاب مقدس.
آگوستین (1380). اعترافات، ترجمه: سایه میثمی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
آگوستین (1391). شهر خدا، ترجمه: حسین توفیقی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
ارسطو (1378). سماع طبیعی، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
افلاطون (1380). مجموعه آثار، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی، چاپ سوم، ج3.
راسل، برتراند (1351). تاریخ فلسفه غرب، ترجمه: نجف دریابندری، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سوم، ج2.
کاپلستون، فردریک (1375). تاریخ فلسفه، ترجمه: سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ج1.
ملکیان، مصطفی (1377). تاریخ فلسفه غرب، قم و تهران: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ج2.
موسوی کریمی، سید مسعود (1379). «زمان چیست؟»، در: نامه مفید، ش23، ص163-196.
ویتگنشتاین، لودویک (1385). کتاب آبی، ترجمه: مالک حسینی، تهران: هرمس.
Helm, Paul (1997). Eternal God: A Study of God without Time, Oxford: Clarendon Press.
Jaspers, Karl (1962). Plato and Augustine, translated by Ralph Manheim, by Harcourt, Brace & World, Inc. Printed in the United States of America.
Loux, Michael J. (2006). Metaphysics: A Contemporary Introduction, Third Edition, USA and Canada: Routledge.
Markus, R. A. (1998), "Augustine, ST." in: Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Editor in Chief: Donald M. Borchert, U.S.A. and Canada, V. 1, pp. 389-401.
Matthews, Gareth B. (2005). Augustine, Blackwell Publishing Ltd.
Plato (1892). The Works of Plato, in: The Oxford Classical Texts, translated by B. Jowett, O.U.P., 3rd edition.
Sklar, Lawrence (1998). "Time" in: Encyclopedia of Philosophy, General editor: Edward Craig, USA & Canada: Routledge, V. 8, pp. 413-417.
Smart, J. J. C. (1998). "Time" in: Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Editor in Chief: Donald M. Borchert, USA & Canada: Routledge, V. 9, pp. 461-475.
Teske, S. J.; Roland J. (1996). Paradoxes of Time in Saint Augustine, USA: Marquette University Press.